Craving Explorer 1.9.28

Craving Explorer 1.9.28

Johnny Tucker – 8,3MB – Shareware –
5 Stars User Rating
Ái dục Explorer là một trình duyệt Web nào đó đã chuyên về tải video từ video chia sẻ các trang web như YouTube.

Tổng quan

Craving Explorer là một Shareware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi Johnny Tucker.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.513 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Craving Explorer là 1.9.28, phát hành vào ngày 05/05/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 1.9.28, được sử dụng bởi 16 % trong tất cả các cài đặt.

Craving Explorer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 8,3MB.

Người sử dụng của Craving Explorer đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Craving Explorer!

Cài đặt

người sử dụng 2.513 UpdateStar có Craving Explorer cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Johnny Tucker
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại